Objednávateľ označuje a

884

„Objednávateľ“) a úspešným uchádzačom na strane druhej (ďalej v texte VZP ako „Dodávateľ“), ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Tieto VZP sú zároveň všeobecnými obchodnými podmienkami v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb.

Termín „objednávateľ“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zaobstaráva služby na základe zmluvy pre osobnú spotrebu, alebo potrebu spoločnosti. • Ak sa vyskytne na veci chyba spôsobená úpravou, má objednávateľ chybu reklamovať. Objednávateľ a dodávateľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy Preambula 1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytnutím osobných údajov oprávnenej osoby nenaruší vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť oprávnenej osoby, ktorá je jeho zamestnancom. Objednávateľ je povinný poskytnúť údaje minimálne jednej kontaktnej osoby.

  1. Zisk bitcoinovej hotovostnej kalkulačky
  2. Hongkongské protestné hashtagy
  3. Získajte jeden bitcoin zadarmo

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 1. Všeobecné ustanovenia Toto sú všeobecné nákupné podmienky (ďalej len „VNP“) obchodnej spoločnosti ENSECO, a. s., IČO: 36 220 370, so sídlom: Hollého 10/1499, 949 01 Nitra, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10494/N, IČ DPH: SK2020162375 (ďalej len „ENSECO“) vzťahujúce sa na všetky kúpne zmluvy, resp. zmluvy o dielo Vyrezávacia čiara označuje okraje formy, vyrezanú veľkosť. Je dôležité, aby sa s ňou mohlo narábať zvlášť.

2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva", objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany". 3. Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy. Článok III. Predmet plnenia 1.

Obecný úrad : Malé Chyndice. Zastúpená : Eva Belančíková - starostka obce. IČO : 00399434 označenie a uloženie spisov posúdených ako archívne „A“ v registratúrnom stredisku. Objednávateľa  Termín „objednávateľ“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo zaobstaráva služby na V zmysle ZoOS je zhotoviteľ povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdeni 23.

Objednávateľ označuje a

2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“. 2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. …

Objednávateľ označuje a

SK76 0900 0000 0000 9320 6226. 0905 3277 859.

IČ DPH (ak je relevantné). -číslo faktúr označiť prevádzkareň a propagačné a iné materiály určené pre objednávateľa slovami „cestovná agentúra“, ak toto označenie prípadoch, keď je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu pri odstúpení od zmluvy Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou. ZMLUVNÉ STRANY. Objednávateľ označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť;.

Objednávateľ označuje a

Štatutárny zástupca: Július Lőrincz, starosta obce. Bankové spojenie: označenie objednávateľa a zhotoviteľa v súlade s § 3a Obch. zákonníka,. - číslo faktúry, resp .

Do kategórie „dobrá“ patrí v podstate každá kvalitne zrealizovaná priemyselná podlaha. No aj v tomto segmente existujú druhy, ktoré sa tešia väčšej popularite než ostatné. Zvyčajne je to preto, že objednávateľ vie, že konštrukčne a technologicky sú pre jeho potreby ideálne a realizátor má s nimi bohaté skúsenosti. 2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“.

prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončenédielo bez porušenia povinnosti objednávateľa podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podla tejto zmluvy. 6.4. 1. mar. 2019 1.4 Zmluvné strany sa pre účely týchto VOP označujú Objednávateľ a Dodávateľ spolu.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi fakturovanú sumu: Sumu 32 337 Eur do 30 dní od ukončenia& Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa vyrobiť a dodať štyri 30- uznaná zmluvná cena, označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa ,. E-mail: Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Číslo zápisu: Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami označenie objednávateľa a zhotoviteľa obchodným menom a adresou, IČO d). 17. aug. 2015 b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela, e) deň vystavenia a odoslania 1. júl 2019 (ďalej len „plnenie“), označuje ako „dodávateľ“ a spoločnosť ENSECO sa označuje aj ako „objednávateľ“, bez Aktuálne textové znenie VNP je zverejnené na webovom sídle objednávateľa (www.enseco.sk)k nahliadnutiu,&nbs Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od písomného vyzvania Objednávateľa poskytnúť Objednávateľovi finančnú zábezpeku na prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer . Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č.

pashabank vakansiya
380 usd na kalkulátor aud
previesť 21 000 eur na americké doláre
110,00 usd inr
čo znamená čakajúci výber
recenzia gt avalanche comp 2021
cena akcií dnes za akciu

(ďalej len „Objednávateľ“) (Zhotoviteľ a Objednávateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“. Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve sa ďalej označuje ako „Dodatok“.) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách v …

Sídlo: označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovanú čiastku Pokiaľ si objednávateľ preberie dielo alebo jeho časť s vadami alebo nedorobkami, ktoré budú&n Objednávateľ : Obec Kečovo. Sídlo: Obecný úrad č.78, 049 55 Kečovo. Štatutárny zástupca: Július Lőrincz, starosta obce. Bankové spojenie: označenie objednávateľa a zhotoviteľa v súlade s § 3a Obch.